[炒股融资条件]中学生英语词汇表3500(全)PDF下载版

2021-01-03 20:41:16 75 炒股配资开户 中学生英语词汇,中考英语知识点,中考英语,比较级,过去式,进

一键下载


序号   单词   音标   中文意思  
1   a(an)   /ə,eɪ(ən)/   art.一(个、件……)  
2   abandon   /əˈbændən/   v.抛弃,舍弃,放弃  
3   ability    /əˈbɪlɪtɪ/   n.能力;才能  
4   able   /ˈeɪb(ə)l/   a.能够;有能力的  
5   abnormal   /æbˈnɔːm(ə)l/   a.反常的,变态的  
6   aboard    /əˈbɔːd/   prep.上(船,飞机,火车,汽车等)  
7   abolish    /əˈbɔlɪʃ/   v.废除,废止  
8   abortion    /əˈbɔːʃ(ə)n/   v.人工流产,堕胎  
9   about    /əˈbaʊt/   ad.大约;到处;四处prep.关于;在各处;四处  
10   above   /əˈbʌv/   prep.在……上面a.上面的ad.在……之上  
11   abroad    /əˈbrɔːd/   ad.到(在)国外  
12   abrupt    /əˈbrʌpt/   a.突然的,意外的,粗鲁  
13   absence    /ˈæbsəns/   n.不在,缺席  
14   absent   /ˈæbsənt/   a.缺席,不在  
15   absolute   /ˈæbsəluːt/   a.完全,全部,绝对的  
16   absorb   /əbˈsɔːb/   v.吸收,使全神贯注  
17   abstract   /ˈæbstrækt/   a./n.抽象的(作品)  
18   absurd   /əbˈsɜːd/   a.荒谬的,怪诞不经的  
19   abundant   /əˈbʌndənt/   a.大量,丰盛的,充裕的  
20   abuse   /əˈbjuːz/   v.(酗酒)滥用,虐待,恶语  
21   academic   /ækəˈdemɪk/   a./n.学术的,教学的  
22   academy   /əˈkædəmɪ/   n.专科学院,(美)私立学校  
23   accelerate   /əkˈseləreɪt/   v.(使)加速,加快  
24   accent   /ˈæksənt/   n.口音,音调  
25   accept   /əkˈsept/   vt.接受  
26   access   /ˈækses/   n./v.通道,入径,存取(计算机文件)  
27   accessible   /əkˈsesɪb(ə)l/   a.可到达的,可接受的,易相处的)  
28   accident    /ˈæksɪdənt/   n.事故,意外的事  
29   accommodation    /əkɔməˈdeɪʃ(ə)n/   n.住宿,膳宿  
30   accompany    /əˈkʌmpənɪ/   v.陪同,陪伴,与…同时发生  
31   accomplish    /əˈkʌmplɪʃ/   v.完成  
32   accordingto    /əˈkɔːdɪŋtʊ/   ad.按照,根据  
33   account    /əˈkaʊnt/   n.账目;描述  
34   accountant    /əˈkaʊnt(ə)nt/   n.会计,会计师  
35   accumulate   /əˈkjuːmjʊleɪt/   v.积累,积聚  
36   accuracy   /ˈækjʊrəsɪ/   n.准确,精确  
37   accuse    /əˈkjuːz/   v.正确无误的,精确的  
38   accustomed    /əˈkʌstəmd/   a.习惯于,惯常的  
39   ache    /eɪk/   vi.&n.痛,疼痛  
40   achieve    /əˈtʃiːv/   vt.达到,取得  
41   achievement    /əˈtʃiːvmənt/   n.成就,成绩,功绩  
42   acid    /ˈæsɪd/   a.酸的  
43   acknowledge   /əkˈnɔlɪdʒ/   v.承认  
44   acquaintance    /əˈkweɪntəns/   n.熟人,(与某人)认识  
45   acquire    /əˈkwaɪə(r)/   v.获得,得到  
46   acquisition    /ækwɪˈzɪʃ(ə)n/   n.获得,得到  
47   acre    /ˈeɪkə(r)/   n.英亩  
48   across    /əˈkrɔs/   prep.横过,穿过  
49   act    /ækt/   n.法令,条例v.(戏)表演,扮演(角色),演出(戏);行动,做事  
50   action    /ˈækʃ(ə)n/   n.行动  
51   active    /ˈæktɪv/   a.积极的,主动的  
52   activity    /ækˈtɪvɪtɪ/   n.活动  
53   actor    /ˈæktə(r)/   n.男演员  
54   actress    /ˈæktrɪs/   n.女演员  
55   actual    /ˈæktʃʊəl/   a.实际的;现实的  
56   acute   /ə'kjuːt/   a.十分严重的,(病)急性的  
57   ad    /æd/   (缩)“=”advertisementn.广告  
58   adapt    /əˈdæpt/   v.使适应,适合,改编  
59   adaptation    /ədæpˈteɪʃ(ə)n/   n.适应,改编本  
60   add    /æd/   vt.添加,增加  
61   addicted    /əˈdɪktɪd/   a.上瘾,成瘾,入迷  
62   addition    /əˈdɪʃ(ə)n/   n.增加;(算数用语)加  
63   address    /əˈdres/   n.地址  
64   adequate    /ˈædɪkwət/   a.合适的,合乎需要的  
65   adjust    /əˈdʒʌst/   v.调整,调节,适应,习惯  
66   adjustment    /əˈdʒʌstmənt/   n.调整,适应  
67   administration    /ədmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/   n.管理,行政部门  
68   admirable    /ˈædmərəb(ə)l/   a.值得赞赏的,可钦佩的  
69   admire    /ədˈmaɪə(r)/   v.钦佩;羡慕  
70   admission    /ədˈmɪʃ(ə)n/   n.准入,接纳  
71   admit    /ədˈmɪt/   vt.承认,准许(入场,入学,入会)  
72   adolescence    /ædəʊ'lesns/   n.青春,青春期  
73   adolescent    /ædəˈlesənt/   n.青少年  
74   adopt    /əˈdɔpt/   v.收养,领养  
75   adore    /əˈdɔː(r)/   v.(不用于进行时)热爱,爱慕某人  
76   adult    /ˈædʌlt/   n.成年人  
77   advance    /ədˈvɑːns;(US)ədˈvæns/   v.推进,促进;前进  
78   advantage    /ədˈvɑːntɪdʒ/   n.优点;好处  
79   adventure    /ədˈventʃə(r)/   n.冒险;奇遇  
80   advertise    /ˈædvətaɪz/   vt.为……做广告  
81   advertisement    /ədˈvɜːtɪsmənt/   n.广告  
82   advice    /ədˈvaɪs/   n.忠告,劝告,建议  
83   advise    /ədˈvaɪz/   vt.忠告,劝告,建议  
84   advocate    /ˈædvəkət/   v.拥护,支持,提倡  
85   aeroplane    /`erə,pleɪn/   n.(英)飞机  
86   affair    /əˈfeə(r)/   n.事,事情  
87   affect    /əˈfekt/   vt.影响  
88   affection    /əˈfekʃ(ə)n/   n.喜爱,钟爱  
89   afford    /əˈfɔːd/   vt.负担得起(…的费用);抽得出(时间);提供  
90   afraid    /əˈfreɪd/   a.害怕的;担心  
91   Africa   /ˈæfrɪkə/   *n.非洲  
92   African    /ˈæfrɪkən/   a.非洲的,非洲人的n.非洲人  
93   after    /'ɑːftə/   ad.在后;后来prep.在…之后;在后面conj.在…以后  
94   afternoon    /ɑːftəˈnuːn/   n.下午,午后  
95   afterward(s)   /ˈɑːftəwəd(z)/   ad.后来  
96   again    /əˈɡeɪn/   ad.再一次;再,又  
97   against    /əˈɡeɪnst/   prep.对着,反对  
98   age    /eɪdʒ/   n.年龄;时代  
99   agency    /ˈeɪdʒənsɪ/   n.代理机构  

版权保护: 本文由 股票配资平台|网上股票配资|炒股配资开户|配资炒股公司|网上在线股票配资 原创,转载请保留链接: http://www.dyx120.com/cgpzkh/549.html

相关文章

推荐文章

热门文章